• Navigator

BEZPEČNOSTNÍ STUDIAObor bezpečnostních studií prošel po skončení studené války radikální proměnou, která vedla k jeho rozšíření o nové oblasti zájmu mimo tradiční sféru vojenské bezpečnosti. Dnes pokrývá témata bezpečnosti politické, ekonomické, societální, environmentální. Kromě bezpečnosti ve vztazích mezi státy je stále větší důraz kladen na vnitrostátní konflikty, nestátní bezpečnostní aktéry a dynamiku globálního systému, propojeného stále intenzivněji napříč regiony, zeměmi i tématy.


Magisterský studijní obor Bezpečnostní studia, ustavený na Fakultě sociálních věd v roce 2007 ve spolupráci s Prague Institute for Security Studies (PSSI) respektuje interdisciplinární charakter současných bezpečnostních studií, vychází však z mezistátní dimenze bezpečnostních vztahů. Studenti a studentky oboru projdou po teoretické a metodologické průpravě výukou v celkem pěti modulech (strategická studia, regionální studia, bezpečnost a technologie, evropská a transatlantická bezpečnost a konfliktní studia). V každém modulu studenti absolvují povinný pilířový kurz a poté si budou vybírat z předem definované skupiny povinně volitelných předmětů.


Absolventi oboru se na základě obecných konceptů bezpečnostních, konfliktních a strategických studií i mezinárodních vztahů naučí analyzovat bezpečnostní problémy v jejich specifičnosti i komplexitě. Budou schopni je zasadit do příslušného politického, společenského i historického kontextu, posoudit jejich relevanci, identifikovat klíčové aktéry a zhodnotit jejich motivaci i navrhnout prakticky orientovaná řešení těchto problémů. Své znalosti budou umět aplikovat na konkrétních regionálních či funkčně vymezených příkladech s důrazem na evropské a euroatlantické souvislosti. Během studia se naučí zpracovávat informace, posoudit jejich důležitost, analyzovat je a zařadit do příslušného kontextu. Schopnost zpracovat detailní informace v bezpečnostní oblasti bude prostředkem k pochopení širších sociálních souvislostí. Vysoké zastoupení seminární formy výuky bude potom prostředkem k osvojení potřebných argumentačních schopností v písemné i ústní podobě. Studenti programu budou moci využít existující i kontakty katedry bezpečnostních studií s exekutivní sférou, včetně institucionalizované spolupráce s Ministerstvem obrany ČR, a dlouhodobě budovaný systém hostování profesorů z prestižních zahraničních institucí (v minulosti např. Princeton University, Tufts University, Sekretariátu Rady EU nebo Ministerstva energetiky USA).


Garantka programu: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. ( )


Koordinátor programu: Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D. ( )


Bezpečnostní studia od svého založení usilují o progresivní přístup k výuce, který – mimo jiné - spočívá v redukci počtu a rozsahu přednášek a posílení seminářů. Vyučující pedagogové se tak snaží využít čas strávený se studenty k prezentacím, diskusím či simulacím spíše než k jednostrannému předávání faktů, která jsou snadno dostupná jinde. Na straně studentů tento přístup logicky vyžaduje důkladnou domácí přípravu založenou na extenzivní četbě doporučené literatury a pramenů. Hlavním cílem je zefektivnit proces učení prostřednictvím aktivního zapojení studentů do výuky a umožnit prezentaci jejich názorů a poznatků.


VÝUKA


Curriculum studijního programu Bezpečnostní studia tvoří základní modul a pět tematických modulů: strategická studia, regionální bezpečnostní studia, bezpečnost a technologie, evropská a transatlantická bezpečnost a konfliktní studia. Studenti povinně absolvují čtyři základní kurzy (tradiční a kritické koncepty bezpečnosti, teorie mezinárodních vztahů a kvantitativní a kvalitativní metodologie) a pět tematických kurzů v každém z výše uvedených modulů.


Z těchto modulů si dle svého zájmu budou moci vybrat další volitelné kurzy na témata jako studia války, kontrola zbrojení, bezpečnost různých regionů světa, velké strategie, zpravodajství, kybernetická bezpečnost, bezpečnost vesmíru, sociologie bezpečnosti, lidská bezpečnost, terorismus a protiteroristické politiky, peacekeeeping nebo etika násilí. Studenti mohou volitelné kurzy navíc vybírat i z široké, mezioborové nabídky kurzů otevíraných na celé Fakultě sociálních věd UK.


Závěrečnou součástí studia je příprava diplomové práce pod systematickým vedením školitele. Obhajoba diplomocé práce je součástí státních závěrečných zkoušek, které kromě toho sestávají ještě z dílčích zkoušek z teorie bezpečnosti; regionální bezpečnosti; a konfliktních a strategických studí a bezpečnosti a technologie.


PODMÍNKY PŘIJETÍ


Termín podání přihlášek: 31.3.2017


Informace o tom, jak podat přihlášku, naleznete zde.


Zájemci o magisterské studium by měli mít poměrně jasnou představu o podobě oboru, o který se ucházejí. Seznam doporučené literatury, kterou by měli k přijímacímu řízení nastudovat, je ke stažení zde.


Přijímací zkoušky pro obor Bezpečnostní studia jsou jednokolové.


Přijímací zkouška se skládá z:


1. testu z angličtiny (max. 30 bodů)


2. testu ověřujícího motivaci ke studiu na základě znalostí bezpečnostní problematiky v kontextu mezinárodní a domácí politiky, který obsahuje tři části:


odpovědi ověřující porozumění akademickému textu (max. 25 bodů)


výběr odpovědí z nabídky (max. 45 bodů)


odpovědi na otázky s bezpečnostní problematikou formou eseje ověřující znalosti a schopnost řešení problému (max. 30 bodů)


3. Hodnocení uchazeče na základě předložených dokladů o výsledcích dosavadního studia (max. 30 bodů)


Výsledky dosavadního studia uchazeč dokládá transkriptem studijních výsledků za ukončené ročníky studia. Naskenovaný transkript studijních výsledků potvzený studijním oddělením fakulty, resp. vysoké školy, uchazeč vkládá jako přílohu elektronické přihlášky.


Pravidla přepočtu dosažených studijních výsledků na bodové hodnocení jsou k nahlédnutí zde.


Studijní obor, jehož studijní výsledky uchazeč dokládá, musí být totožný s oborem, jehož úspěšné ukončení prokazuje student/ka v případě přijetí ke studiu před zápisem ke studiu.
Last change: November 2, 2016 21:32 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on: